Algemene Voorwaarde

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van Taart van de meiden, in Noord-Scharwoude. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Door het plaatsen van een bestelling via e-mail, telefoon, website, online shop en zo verder verklaard de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
b. het aanbod en/of de offerte van Taart van de meiden schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Taart van de meiden de klant via de e-mail een bestel bevestiging dat Taart van de meiden de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
Of
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Taart van de meiden behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgave van reden, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.

Taart van de meiden is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Taart van de meiden is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

Gepersonaliseerde bestellingen

Met gepersonaliseerde bestellingen wordt bedoeld: bestellingen die op maat gemaakt moeten worden. De bestelling moet op maat gemaakt worden omwille van (maar niet beperkt tot): omvang, ingrediënten, persoonlijke boodschappen,…

Gepersonaliseerde bestellingen dienen minstens 14 dagen voorafgaande aan de ophalendatum besteld te worden tenzij anders gecommuniceerd door de verkoper.

Taart van de Meiden is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Taart van de meiden tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.
De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen

 

Verzakingsrecht

Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

De producten kunnen door hun aard en duidelijk persoonlijk karakter niet worden teruggezonden. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 

Klachten

Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Taart van de meiden gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Taart van de meiden meldt, dan is Taart van de meiden niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

Klachten worden door Taart van de meiden binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Door Taart van de meiden als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Taart van de meiden.
Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
Taart van de meiden

Rozenstraat 28

1723 XS Noord-Scharwoude

info@taartvandemeiden.nl

 

Bezorgen

Taart van de meiden bezorgt niet.

Wij maken alleen uitzondering voor speciale verzoeken, als het in de agenda van Taart van de meiden past.

We rekenen standaard € 15,- voor het bezorgen in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard. Daarbuiten wordt extra gerekend qua kilometer.

 

Afhalen

De klant dient de bestelling op te halen op de Rozenstraat 28 te Noord-Scharwoude. Het tijdstip van de afhalen (steeds voor 11.30 uur ’s morgens) noteert de klant als opmerking tijdens het afronden van de bestelling in de webshop.

Afhalen op zondag en officiële feestdagen is mogelijk na overleg met de verkoper.

 

Betaling

Betaling dient vooraf over gemaakt te worden of via ideal via de webshop voldaan te worden. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. De koper krijgt indien gewenst een factuur uitgereikt.

 

Prijzen

Alle prijzen, afgedrukt of mondeling gecommuniceerd, zijn in Euro’s. Schrijffouten voorbehouden.

 

Annuleren

De koper heeft het recht te annuleren tot 48u voorafgaand aan de dag van afgesproken oplevering tenzij het factuurbedrag hoger is dan 100 euro excl. BTW. Na deze periode heeft hij niet meer het recht te annuleren en zal de overeenkomst uitgevoerd worden. Tenzij anders overeengekomen wordt met de verkoper.
Gepersonaliseerde bestellingen kunnen slechts geannuleerd of gewijzigd worden tot 5 dagen voor de afgesproken opleveringsdatum, wijzigingen zijn slechts mogelijk na overleg tussen verkoper en koper.

Reeds gemaakte kosten in functie van een gewone bestelling of gepersonaliseerde bestelling worden altijd aangerekend, ook na annulering.

 

Privacy wetgeving

Taart van de meiden respecteert de privacy van alle klanten en gaat zorgvuldig met alle persoonlijke gegevens om. Taart van de meiden garandeer dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wordt gevraagd wordt gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zal uw gegevens uitsluitend gebruikt worden met uw toestemming. Taart van de meiden verkoop uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Taart van de meiden verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen. 

 

Verantwoordelijkheid voor schade

Taart van de meiden kan, behoudens opzet en grove nalatigheid, niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van gebruik van het verkochte goed en gebeurlijke ongevallen (inclusief maar niet beperkt tot: allergieën, verstikking,…)